tong-priroda

Prirodni resursi opštine Novi Grad

Rijeka Una
Rijeka Una

Vode


Rijeke Una i Sana predstavljaju značajan vodeni potencijal ove opštine, ali i cijele regije, a ujedno predstavljaju i najznačajnije površinske vodotoke opštine Novi Grad. Ukupna dužina rijeke Une je 207 km, a dužinom od 35 km protiče kroz novogradsku opštinu. Cijelim dijelom toka kroz ovu opštinu, Una teče kao granična rijeka između Bosne i Hercegovine – Republike Srpske i Republike Hrvatske. Najveća pritoka Une na ovom prostoru je rijeka Sana, a zatim i riječica Vojskova, koja je druga po veličini rječica na novogradskoj opštini. Ukupna dužina rijeke Sane je 146 km, a dužinom od 16 km protiče kroz novogradsku opštinu. Najveća pritoka Sane na novogradskoj opštini je riječica Japra.

Od hidografskih potencijala, značajan je i termomineralni izvorLješljani“, koji se nalazi nedaleko od Novog Grada, pokraj magistralnog puta Novi Grad-Kostajnica. Sam izvor se nalazi na obodu lješljanskog basena, u Potkozarju. To je hipotermalna voda, jer joj je temperatura na izvoru 330C. Za sada ovaj izvor nije dovoljno valorizovan, ali je pripremljena kompletna projektna dokumentacija za izgradnju banje, koja je uvrštena u Program javnih ulaganja Republike Srpske.

JezeroPetkovac je jezero dubine cca 20m i nalazi se na području sela Petkovac, 1 km udaljenog od rudnika gipsa, a nastalo je navoženjem jalovine i drugog materijala prilikom eksploatacije rudnika gipsa Petkovac. Opština Novi Grad ima značajne vodne potencijale, koji pružaju razne mogućnosti turističke ponude.

Rijeka Una
Rijeka Una
Petkovačko jezero
Petkovačko jezero
Mlin na Japri
Mlin na Japri
Slapovi na Vojskovi

Termomineralne vode

Termomineralne vode su poseban vid pojavljivanja podzemnih voda čije je korištenje veoma značajno. Termomineralni izvor „Lješljani“, koji se nalazi  u potkozarskom dijelu opštine, na obodu Lješljanskog basena. Pojavu ove vode uslovio je zapadni dubinski rasjed, koji u RS ima rasprostranjenje južno od Save, od Zvornika preko Ozrena i Kozare  sve do Kostajnice.

Termomineralna voda „Lješljani“ poznata je mjesnom stanovništvu od davnina, ali su sistematska bušenja završena tek 1993.godine do dubine od 700 m. Temperatura same vode na izvorištu je 32-330S, po čemu se ona uvrštava u hipotermalne mineralne vode . Na osnovu analize, utvrđeno je da ova voda pripada kategoriji mineralnih, visokoalkalnih, natijum-hlorid voda. Lješljanska voda se može koristiti u liječenju, prevenciji ili rehabilitaciji raznih oboljenja- kožna, gastrointestinalna, urogenitalna, reumatska, ginekološka, bolesti metabolizma. Posebno se uspješnom ova voda pokazala u liječenju psorijaze.

Sa balneološkog gledišta, ova voda ima velike vrijednosti, te predstavlja najznačajniji turistički potencijal novogradske opštine. Trenutno se na ovom lokalitetu nalaze tuševi, otvoreni bazen, restoran i bungalovssko naselje u izgradnji.  Kompletna projektna dokumentacija je urađena za izgradnju zatvorenog bazena, centralnog objekta banjsko-lječilišnog centra i za flaširanje lješljanske vode.

Ljesljani

Ljesljani 1

Ljesljani 2

Pećine

Najveća i najljepša je Rodića pećina. Ova pećina je smještena na samoj granici sa opštinom Krupa na Uni. Ulaz u pećinu se nalazi na 310 m apsolutne visine istoimenog zaseoka (Rodići). Ukupna dužina prohodnih i istraženih kanala iznosi nešto više od 100 m, od čega je glavni kanal dug 89 m. Širina ulaza u pećinu, u zoni vertikalnog odsjeka, iznosi 11 m, dok mu visina doseže do 14 m. Po klasifikaciji Jovana Cvijića, Rodića pećina bi bila svrstana u prave riječne pećine. U daljoj klasifikaciji ona pripada grupi ponorskih pećina, periodski riječnih i izvorskih pećina.  Dakle, ova  pećina spada u grupu složenih speleoloških objekata te vrste, tačnije u kraće pećinske sisteme. Ona je istovremeno ponorska, izvorska, riječna, i to periodski riječna pećina. Pored toga, Rodića pećina je tipičan primjer za upoznavanje načina cirkulacije i raspodjele vode u unutrašnjosti krečnjačkih terena. Ona je, zapravo, školski primjer podzemne kraške hidrografije, a njeni kanali su očigledan primjer ustanovljavanje zakonitosti morfološke evolucije podzemnih kraških oblika..“ (Dr Rade Davidović, 2001.g.)

Šume

Prema podacima Šumsko privredne osnove za ŠPP ’’Kozaračko’’ za period vaznosti od 01.01.2009.-31.12.2018. površina šuma u svojini Republike na području naše Opštine iznosi ukupno 8.573,46 ha od čega visoke šume sa prirodnom obnovom zauzimaju površinu od 4.123,87 ha ili 48,10%, šumske kulture 552.79 ha ili 6,45%, izdanačke šume 3.242,67 ha ili 37,83%, površine podesne za pošumljavanje i gazdovanje 598,22 ha ili 6,98%, površine nepodesne za pošumljavanje i gazdovanje 13,13 ha ili 0.15%, te uzurpacije sa površinom od 42,78 ha ili 0,50%. Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta prema špo za privatne šume opštine Novi Grad, period važnosti 01.01.2008.-31.12.2017, iznosi 10.133,66 ha od čega visoke šume sa prirodnom obnovom zauzimaju površinu od 2.850,81 ha ili 28,10%, šumske kulture 1,16 ha ili 0,01%, izdanačke šume 7.219,45 ha ili 71,30%, dok površine podesne za pošumljavanje i gazdovanje zauzimaju površinu od 62,24 ha ili 0,60%. Rezerve drvene mase procijenjene su na 2 667 643 m3, od toga na državne šume otpada 1.711,600 m3, a na privatne šume 956,043 m3.

Panorama Podgrmeča

Rudna i mineralna bogatstva

Rudna bogatstva na području novogradske opštine su raznovrsna i zastupljena u relativno velikim količinama, ukoliko se budu racionalno koristila.

Veoma su značajna nalazišta mrkog uglja u Lješljanskom ugljenosnom basenu koja su utvrđena 1909. godine a eksploatacija je počela 1910. godine od strane Ausrougarske. Eksploatacija je vršena do 1941. godine kada je prekinuta zbog početka NOB-a u bivšoj Jugoslaviji. Kasnija ispitivanja ovoga područja su utvrdila postojanje rezervih od 7.500,000 tona što bi se moglo eksploatisati 75 godina uz proizvodnju od 100.000 tona godišnje.

Ležište uglja prati i ležište bentonita sa utvrđenim rezervama od 2.200,000 tona. Potražnja za ovom sirovinom na svjetskom tržištu je velika, što im daje posebnu vrijednost.

Ova rudna i mineralna bogatstva predstavljaju solidnu osnovu ukupnog privrednog razvoja novogradske opštine i Republike Srpske.

Rezerve mineralnih sirovina i ruda:

  • Rezerve mrkog uglja: 25,5 mil tona,
  • Rezerve laporca: 100 mil tona,
  • Rezerve gipsa: 9,8 mil tona,
  • Rezerve krečnjaka: 2-3 mil tona,
  • Rezerve dolomita: 20-30 mil tona,
  • Rezerve bentonita: 60 000 tona,
  • Rezerve kvarca: 2-3 mil tona,
  • Rezerve barita: 60 000 mil tona.